Blog

Boetes Inspectie SZW bij overtreden Arbowet

Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan flink oplopen. Als de werkgever de Arbowet overtreedt, kan inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte van de boetes kunnen werkgevers afleiden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Let u hierbij ook op de regelingen rondom de preventiemedewerker, open spreekuur en werkplekbezoek door de bedrijfsarts. In de bijlage treft u een overzicht van de boetes aan.

Ook boete werknemers

Voor de meeste overtredingen geeft Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Organisaties hebben dan bijvoorbeeld drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Een zware overtreding die direct een boete oplevert is het niet melden van een arbeidsongeval. Ook werknemers kunnen een boete krijgen van Inspectie SZW. Bijvoorbeeld voor het niet naleven van wettelijke verplichtingen over het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Denk aan het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen; dat levert een directe boete op van € 750,-.

Direct een boete bij ontbreken basiscontract

Onlangs is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts krijgen direct een boete opgelegd. Het verplichte basiscontract staat in artikel 14 lid 4 van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een basiscontract bedraagt € 1.500,-. Het ontbreken van verplichte onderdelen in het arbocontract kan ook een boete opleveren.