Blog

De vernieuwde Arbowet

Met de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening verbeterd en staat preventie meer centraal in het arbobeleid. Zo is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan (OR) een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Basiscontract

Er zijn nog steeds MKB-ondernemers die het basiscontract bij een gecertificeerde arbodienst niet geregeld hebben. Er dreigt dan een boete van € 1.500. Daarnaast is het van belang dat het basiscontract ten grondslag ligt aan een goed arbo- en verzuimbeleid, waarmee preventief verzuim wordt voorkomen. Waar de werknemer verantwoordelijk is om gezond inzetbaar te blijven, is een goed beleid de verantwoordelijkheid van de werkgever. De arbodienst ondersteunt hierin. Een waardevolle investering, zo blijkt. Een zieke werknemer kost immers tussen de € 200 en € 400 per dag.

Belangrijkste wijzigingen nog een keer op een rij

  • Basiscontract – Het basiscontract arbodienstverlening is verplicht, hierin worden de afspraken over de arbodienstverlening vastgelegd.
  • Open spreekuur bedrijfsarts – Iedere werknemer heeft voor vragen over zijn gezondheid in relatie tot het werk toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft.
  • OR en preventiemedewerker – Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de OR is geregeld. Er moet een nauwe samenwerking zijn tussen deze deskundigen. Ieder bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Het medezeggenschapsorgaan (OR) krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker.
  • Bezoek van de werkplek – De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Second opinion – De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar.
  • Klachtenprocedure – Iedere arbodienst moet een duidelijke werkwijze of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de dienstverlening door de bedrijfsarts kan indienen.
  • Melden beroepsziekten – Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.
  • Advisering over preventie – De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers.

Boetes Inspectie SZW bij overtreden Arbowet

De Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan de Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan flink oplopen.